Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Powrót

OGŁOSZENIE O NABORZE

Data publikacji: 2016-05-09

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelcza-Laskowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach.1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Witosa 41
55-220 Jelcz-Laskowice

2. Określenie stanowiska pracy:
stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych

3. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie minimum średnie;
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nieposzlakowana opinia;

4. Wymagania dodatkowe:
- znajomość aktów prawnych: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy;
- dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność;

5. Zadania do wykonania na stanowisku:
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- warunki pracy typowe dla stanowiska pracownika administracyjno-biurowego, zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - poniżej 6%.
8. Wymagane dokumenty:
- życiorys i list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
- pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
Oferty z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach należy składać w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godziny 12,00:
- osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu -Laskowicach - pokój nr 4 - parter
(godziny pracy Ośrodka pn. - pt. 7.00 - 15.00, środa 8.00 - 16.00);
przesłać pocztą na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowiach
ul. W. Witosa 41
55-220 Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice, 09 maja 2016 r. Iwona Ekhard
Kierownik MGOPSMetryka publikacji

Data opublikowania: 2016-05-09
Dane wprowadził(a): Ewa Chmielewska
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Chmielewska

  1. 2016-05-09 (07:58:08)
    Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: OGŁOSZENIE O NABORZE
    Redaktor: Ewa Chmielewska
  2. 2016-05-09 (07:58:30)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: OGŁOSZENIE O NABORZE
    Redaktor: Ewa Chmielewska