Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach

Deklaracja dostępności (www.bip.jelcz-laskowice.mgops.info)

Data publikacji: 2020-03-05

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu –Laskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.jelcz-laskowice.mgops.info

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Ekhard, mgopsjelcz@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71)3181512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku przy ul. Witosa 41 do budynku prowadza schody jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do ośrodka znajduje się na prawo od wejścia, na parterze znajduje się również toaleta dla osób na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla, nie ma możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego od razu w celu zapewnienia tłumacz migowego należy wcześniej ustalić termin wizyty. Na teren ośrodka można wejść z psem przewodnikiem. Dla osób na wózku inwalidzkim jest dostępny cały ośrodek ponieważ na ternie ośrodka nie ma barier architektonicznych. Na parterze znajduje się zarówno pomoc społeczna jaki dział świadczeń rodzinnych.


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-28

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip.jelcz-laskowice.mgops.info

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-03-05
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

  1. 2021-02-25 (12:04:55)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.jelcz-laskowice.mgops.info)
    Redaktor: Administrator systemu
  2. 2021-02-25 (12:05:05)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.jelcz-laskowice.mgops.info)
    Redaktor: Administrator systemu